Formulieren

Voor het aanbieden van afval kan gebruik gemaakt worden van de formulieren die te downloaden zijn via deze website. Via deze website zijn ook de actuele tarieven en voorwaarden te raadplegen. Het aangeboden en door COVRA geaccepteerde afval wordt vervolgens door COVRA opgehaald. De eigendomsoverdracht van het afval vindt plaats op het tijdstip van feitelijke overdracht; het moment waarop de belading van de ophaalwagen is voltooid. Vanaf dan is COVRA eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor het afval.

Verpakkingen

Het radioactief afval mag uitsluitend in door COVRA geleverde standaardverpakking(en) worden aangeboden. Standaardverpakking(en) voor de verschillende afvalsoorten worden toegelicht in de Technische voorwaarden en bijbehorende tarievenlijst.
Bestellen van standaardverpakking(en) voor het afvoeren van radioactief afval kunt u doen via: afval@covra.nl. Heeft uw vragen over het verpakken van radioactief afval, dan kunt u contact opnemen via bovengenoemd mailadres.

Afvalcriteria

Doordat COVRA verantwoordelijk is voor verschillende, opeenvolgende onderdelen van de afvalbeheerketen kan zij aan het begin van de keten al rekening houden met de verschillende eisen die voor het transport, de verwerking, de opslag en de eindberging bij de acceptatie van het radioactief afval worden gesteld. Om afval op de beste en meest economische wijze aan te leveren, is het van belang te begrijpen waarom COVRA de verschillende afvalcriteria heeft vastgesteld. In het Oranje Boekje staat een toelichting op de achtergrond van onze acceptatiecriteria voor radioactief afval.