PRIVACYVERKLARING COVRA N.V.

Dit is de privacyverklaring van COVRA NV. COVRA NV is de door de wetgever aangewezen centrale organisatie voor de afvoer, verwerking en opslag van radioactief afval, gevestigd te (4455 TW) Nieuwdorp aan de Spanjeweg 1.

COVRA NV waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. COVRA NV neemt hierbij de wettelijke vereisten, die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn worden gesteld, in acht.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in de privacywetgeving en kunnen hieraan om die reden geen rechten ontlenen.

Met deze privacyverklaring informeert COVRA NV u over wiens persoonsgegevens COVRA NV verwerkt, welke gegevens worden verwerkt, voor welke doelen en op welke grondslagen dat gebeurt en wat uw rechten zijn. Onderaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Van wie verwerkt COVRA NV persoonsgegevens?

 • klanten van COVRA NV;
 • medewerkers van COVRA NV;
 • ontvangers van mailing van COVRA NV;
 • gebruikers van het contactformulier op onze website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met COVRA NV;
 • bezoekers aan onze bedrijfssite en van onze website.

Welke persoonsgegevens worden door COVRA NV verwerkt?

COVRA NV verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres of een kopie van uw identiteitsbewijs. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

Waarom mag COVRA NV uw persoonsgegevens verwerken?

COVRA NV mag uw persoonsgegevens verwerken op één of meer van de volgende grondslagen:

 • u hebt COVRA NV toestemming gegeven voor de verwerking. Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd weer intrekken;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en COVRA NV;
 • COVRA NV heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • COVRA NV heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor mag COVRA NV uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen onder andere voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat persoonsgegevens soms gedeeld moeten worden met bijvoorbeeld wederpartijen zoals overheidsinstanties en toezichthouders;
 • het voeren van een personeels- en salarisadministratie;
 • het versturen van (digitale) mailing en nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor informatie over onze dienstverlening, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen en nieuwsberichten);
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact.

Verwerker

COVRA NV kan een derde (‘verwerker’) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen COVRA NV en de verwerker is in dat geval verplicht. COVRA NV zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Bewaartermijn

COVRA NV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht COVRA NV te verzoeken om inzage in, rectificatie van dan wel het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel om overdracht van uw persoonsgegevens. Voor vragen dan wel een verzoek tot inzage, correctie van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, verwijdering of intrekking van uw toestemming of voor het maken van bezwaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0113 – 616 666 of e-mailadres info@covra.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Telefoon: 0113 – 616 666
 • Email: info@covra.nl