In het ADR zijn ook regels gesteld voor de verpakking van radioactief afval vastgelegd. Deze zijn in de afbeelding hierboven weergegeven.

Tijdens het transport worden de belangrijkste veiligheidsfuncties vervuld door de afvalverpakking. Deze verpakking moet zorgen voor afscherming en insluiting (voorkomen van besmetting tijdens hanteren van het afval en incidenten). In het ADR, Accord Européen relatif au Transport des Merchandises Dangereuses par Route, zijn de internationale regels voor transport van gevaarlijke materialen over weg en spoor zijn vastgelegd.

COVRA heeft een transport & logistieke dienst met een veiligheidsadviseur die gespecialiseerd is in het transport van radioactieve afval. Hij geeft advies hoe tijdens het transport aan de in het ADR vermelde transporteisen wordt voldaan.

Meer informatie over de transporteisen uit het ADR, klasse 7 vind je in publicatie 32 van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne: Transport van radioactieve materialen over de weg in Nederland en België.

Cijfers 2018

In 2018 zijn 137 wegtransporten uitgevoerd met radioactief afval. Daarvan zijn er 70 uitgevoerd met de trekker/oplegger-combinatie en 67 transporten met de speciale bestelwagen. In totaal is er over de weg een afstand afgelegd van 49.632 km.

Afgelopen jaar zijn er voor COVRA 12 transporten uitgevoerd per spoor voor het vervoer van verarmd uranium en is er twee keer gebruik gemaakt van het privéspoor van COVRA voor de aan- en afvoer van containers van de kerncentrale.