Eind 2022 kondigde de regering het voornemen aan om als onderdeel van de energietransitie twee grote nieuwe kerncentrales te realiseren en in het verlengde daarvan onderzoek te doen naar de mogelijke bedrijfstijdverlenging van de huidige kerncentrale met 10 of 20 jaar. In 2023 is meer duidelijkheid gekomen over de bouwplannen voor een nieuwe onderzoeks- en isotopenreactor in Petten, het Pallas-project, en heeft Urenco aangekondigd op korte termijn haar productiecapaciteit uit te gaan breiden. Verschillende provincies hebben bovendien aangegeven geïnteresseerd te zijn in zogenaamde ‘small modular reactors’ (SMR’s). Dat alles geeft aanleiding tot een fundamentele herziening van het nucleaire landschap in Nederland. Nederland zal zich de komende jaren waarschijnlijk ontwikkelen van een klein nucleair land naar een middelgroot nucleair land.

Het beleid voor radioactief afval is in essentie de laatste veertig jaar stabiel geweest in Nederland. In het licht van de geschetste ontwikkelingen zien we dat ook die uitgangspunten, zoals verwoord in het Nationaal Programma Radioactief Afval, opnieuw bezien moeten worden.

Een fundamentele herziening van het nucleaire landschap zal dus ook haar weerslag hebben op COVRA. Er kan hierdoor meer afval ontstaan. Ook zal er een groter beroep op haar kennis en kunde gedaan worden wat COVRA’s unieke rol verder zal versterken. En het is nu al duidelijk dat een substantiële toename van de hoeveelheid afval grote proactieve investeringen in de verwerking en opslag noodzakelijk maakt. Innovatie van bestaande technieken en internationale afstemming zullen hierin een belangrijke rol spelen. COVRA gaat 2024 gebruiken om haar strategie te herijken met zo mogelijk een horizon tot 2050.

Met onze dienstverlening hebben de medewerkers van COVRA ook dit jaar weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij. Aandacht voor veiligheid en milieu is leidend bij alle activiteiten van COVRA.

Het Jaarrapport 2023 is vanaf vandaag te downloaden via onze website. In dit rapport kunt u meer lezen over bovenstaande zaken en andere thema’s en projecten die in 2023 in de aandacht stonden bij COVRA. Naast het verslag van de directie en van de Raad van Commissarissen maakt ook de jaarrekening onderdeel uit van het rapport.

Jaarrapport 2023