De eerste stap daartoe was het uitbrengen van de aanmeldingsnotitie voor de milieueffectrapportage in 2011. Dat werd eind 2013 gevolgd door de aanvraag voor een wijziging van de vergunning op grond van de Kernenergiewet. Om uiteindelijk de nieuwbouw te realiseren is ook grondverbetering nodig. Daarvoor is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. Deze laatste (ontwerp) vergunning is inmiddels door Gedeputeerde Staten van Zeeland verleend en ter inzage gelegd. Ondanks de wettelijke vrijstelling voor archeologisch onderzoek op het industrieterrein is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. COVRA zal bij de graafwerkzaamheden attent zijn op eventuele vondsten.